• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Dự án của HUD

Tin tức -Sự kiện

Định hướng phát triển

Mục tiêu: Xây dựng Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở của Việt Nam.
Tầm nhìn: Đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đặc biệt là nhà ở dành cho nhóm đối tượng chính sách xã hội.
Xác định phát triển nhà ở xã hội là trọng tâm trong nhiệm vụ SXKD Tổng công ty, tập trung triển khai 700.000 m2 nhà ở Xã hội trong giai đoạn 2016-2020, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 10.000 hộ gia đình thuộc nhóm đối tượng chính sách xã hội.