Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó việc đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp là một trong những ngành kinh doanh chính của HUD.

" />