(TTTT-HUD) Ngày 15/4/2011, tại trụ sở UBND TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUDCIC đã phối hợp với Công ty HUD2 báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường 3 Nam Sông Hiếu (thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) với lãnh đạo UBND TP. Đồng Hà

" />