- 20/07/2020

Hội nghị Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm k...

Ngày 16/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công t...

Xem thêm