(TTTT-HUD) Điều chỉnh quy hoạch này do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC lập và đã được phê duyệt tại quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND TP. Hà Nội.

" />