Ngày 20/4/2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì cuộc họp với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Sầm Sơn để nghe báo cáo về Đồ án quy hoạch chung xây dựng mở rộng và cải tạo đô thị Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

" />