Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 11 và 11 tháng năm 2010 nhìn chung đều có mức tăng so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể như sau:

" />