–Tại Hội thảo “Quốc hội với yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế ở Việt Nam hiện nay” diễn ra từ 18-19/4 tại Đà Nẵng, các đại biểu cho rằng lĩnh vực xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã đạt nhiều kết quả tích cực.

" />