Thảo luận tại tổ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường.

" />