- 10/10/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ HUD tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 06/10/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng).

Xem thêm