Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011 nhìn chung ổn định và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2010.

" />