Ngày 12-1-2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 54/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt cùng với sự tham gia của một số doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực thuộc Bộ Xây dựng. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24-3-2010, tập đoàn luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, chủ động, linh hoạt thực hiện các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, góp phần tham gia điều tiết thị trường nhà ở Việt Nam.

" />