(TTTT-HUD) Ngày 03/5/2011, tại trụ sở Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn tháng 05/2011.

" />