Trên cơ sở cân đói nguồn tài chính, bằng công văn này, HUD với tư cách là Tổ chức phát hành Trái phiếu, đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu (lần 2) như sau:

  1. Tổng số lượng Traius phiếu mua lại: 50 trái phiếu với Tổng giá trị: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
  2. Thời điểm mua lại: dự kiến ngày 15/05/2020.
  3. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu cộng thêm Lãi cộng dồn, được tính kể từ và bao gồm ngày 25/ tháng 12 năm 2019 (ngày thanh toians lãi gần nhất) cho đến ngày mua lại, nhưng không baoi gồm ngày mua lại.

Trân trọng cảm ơn./.


Bảng file đính kèm