THÔNG BÁO

MỜI CHÀO GIÁ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đăng công khai thông tin Hồ sơ yêu cầu chào giá gói mua sắm “Vệ sinh duy trì (giai đoạn năm 2024-2026)” tại Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER trên website của Tổng công ty. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia gói thầu.

Nội dung như sau:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

- Bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

- Tên gói mua sắm: Vệ sinh duy trì (giai đoạn năm 2024 – 2026)

- Lĩnh vực: Dịch vụ phi tư vấn

- Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường

- Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Nội dung HSYC chào giá thông thường: Chi tiết file đính kèm

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 24 tháng

- Nơi phát hành: Trên Website của Tổng công ty: http://Hud.com.vn

- Địa điểm nhận HSĐX: Văn phòng Ban quản lý Tòa nhà - Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa điểm thực hiện gói mua sắm: Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Ngày phát hành HSYC: Ngày 17/6/2024

- Thời hạn nộp HSĐX: Trước thời điểm đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2024

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 25/6/2024

- Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban quản lý Tòa nhà - Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

- Thời hạn hiệu lực của HSĐX: 40 ngày (kể từ ngày đóng thầu)

- Nộp HSĐX: Nộp trực tiếp

- Quyết định phê duyệt HSYC số:  1733/QĐ-HUD ngày 06/6/2024 .

Thông tin liên hệ:

- Số điện thoại 0937 038 037

- E-mail: ninhbichnhien@gmail.com


Bảng file đính kèm