Tổng công ty HUD kính mời các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Tổng công ty.

Hồ sơ năng lực bao gồm, nhưng không gới hạn:

  • Tài liệu giới thiệu về công ty.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
  • Năng lực nhân sự.
  • Các hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện trong lĩnh vực thẩm định giá, xác định doanh nghiệp.
  • Biểu phí dịch vụ.
  • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (http://hud.com.vn)


Bảng file đính kèm