THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v: Báo giá đối với gói mua sắm “cung cấp dịch vụ xây dựng và soạn thảo quy chế”

 

Kính gửi: Các Quý Công ty Luật/ Văn phòng Luật sư

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (“Tổng công ty”) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, dự kiến thuê Công ty Luật/Văn phòng luật sư (“Tư vấn Luật”) thực hiện gói mua sắm “cung cấp dịch vụ xây dựng và soạn thảo quy chế” để xây dựng và soạn thảo “Quy chế khoa học và công nghệ” và “Quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khoa học và công nghệ” phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.

Tổng công ty trân trọng mời đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm  tham gia nộp báo giá đối với gói mua sắm nêu trên, gồm các nội dung chính như sau:

1. Bối cảnh:

- Năm 2019, Tổng công ty đã ban hành “Quy chế khoa học và công nghệ” và “Quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khoa học và công nghệ”.

- Thời điểm hiện tại Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành các hướng dẫn mới là Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty cần thiết ban hành mới “Quy chế khoa học và công nghệ” và “Quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khoa học và công nghệ” đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Hợp đồng:

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 03 tháng hoặc đến khi kết thúc toàn bộ công việc.

3. Phạm vi công việc (chi tiết tại Phụ lục I - Bảng phạm vi công việc đính kèm).

Phạm vi công việc bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Tìm hiểu và thu thập thông tin, tài liệu có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng Quy chế;

- Xây dựng và soạn thảo Quy chế khoa học và công nghệ, các biểu mẫu liên quan;

- Xây dựng và soạn thảo Quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khoa học và công nghệ, các biểu mẫu liên quan;

- Tham gia các cuộc họp về dự thảo quy chế với đại diện Tổng công ty;

- Hướng dẫn thực hiện Quy chế khoa học công nghệ và Quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khoa học công nghệ (nếu được yêu cầu).

4. Yêu cầu đối với Báo giá: Báo giá do đơn vị cung cấp chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:

- Thư báo giá (theo Mẫu số 01 đính kèm);

- Giá báo giá chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

- Các nội dung khác: Các đơn vị báo giá gửi kèm Hồ sơ năng lực của đơn vị và các tài liệu chứng minh (Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp) và được cho vào 01 túi hồ sơ dán kín.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Thời gian có hiệu lực của báo giá là 60 ngày, kể từ ngày 08/5/2023.

6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá: Đơn vị cung cấp nộp báo giá về địa chỉ:

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ phận/phòng/ban: Ban Pháp chế (ông Nguyễn Huy Cương, điện thoại: 0989.153.292)

Địa chỉ: số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: phapche@hud.com.vn

Thời hạn nộp: trước 17g00 ngày 12/5/2023.

7. Báo giá phải được ký bởi người có thẩm quyền của đơn vị cung cấp và đóng dấu của đơn vị cung cấp.

Kèm theo thư mời gồm:

- Thư báo giá theo Mẫu số 01 đính kèm;

- Bảng phạm vi công việc (Phụ lục I).


Bảng file đính kèm