1. Tên dự án: Nhà ở xã hội.
2. Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
3. Địa điểm xây dựng: Tại lô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07, CT-08
thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.
4. Diện tích ô đất xây dựng:
- Diện tích ô đất CT-01+CT-02: 13.296 m2.
- Diện tích ô đất CT-05: 7.703 m2.
- Diện tích ô đất CT-06: 7.702 m2.
- Diện tích ô đất CT-07: 11.433 m2.
- Diện tích ô đất CT-08: 12.233 m2.
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.
6. Quy mô dự án:
- Tổng diện tích: 52.367 m2
- Quy mô dân số: 3.150 người.
Theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội
về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh
Lâm - Đại Thịnh 2, tại các lô đất kí hiệu CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 và CT-08.


Bảng file đính kèm