Thông báo

Danh sách các nhà Đầu tư đáp ứng đủ điều kiện về năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu

Hội đồng thẩm định xin trân trọng thông báo các nhà đầu tư trong danh sách dưới đây đã đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Toonghr công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu.


Bảng file đính kèm