Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo về việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đối với Khách hàng có tên và số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, vị trí ô đất như sau:

S
TT

Thông báo
đã gửi Khách hàng

Hợp đồng

Họ tên Khách hàng

Ký hiệu ô đất

Số, ký hiệu

Ngày tháng

Số, ký hiệu

Ngày tháng

 

Loại

Ô số

1

300/TB-HUD

17/01/2020

18/HUD-CMBT

02/03/2010

Lưu Doãn Tuấn Thanh

BT

A29

03

2

301/TB-HUD

17/01/2020

17/HUD-CMBT

02/03/2010

Lưu Doãn Tuấn Thanh

BT

A29

02

3

302/TB-HUD

17/01/2020

37/HUD-CMBT

10/03/2010

Lê Thị Hoa

BT

A29

13

4

303/TB-HUD

17/01/2020

67/HUD-CMBT

21/04/2010

Nguyễn Thu Hương

BT

A29

10

5

304/TB-HUD

17/01/2020

07/HUD-CMBT

02/03/2010

Phan Thị Loan

BT

A34

26

6

305/TB-HUD

17/01/2020

68/HUD-CMBT

26/04/2010

Hoàng Thị Mai Lan

BT

A32

09

7

306/TB-HUD

17/01/2020

69/HUD-CMBT

26/04/2010

Hoàng Thị Mai Lan

BT

A20

01

8

307/TB-HUD

17/01/2020

21/HUD-CMBT

02/03/2010

Nguyễn Thị Thu Hải

BT

A29

08

9

308/TB-HUD

17/01/2020

53/HUD-CMBT

23/03/2010

Đặng Thị Minh Nguyệt

BT

A32

06

10

309/TB-HUD

17/01/2020

28/HUD-CMBT

03/03/2010

Đỗ Thị Hương

BT

A34

35

11

310/TB-HUD

17/01/2020

60/HUD-CMBT

05/04/2010

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

BT

A34

09

12

311/TB-HUD

17/01/2020

62A/HUD-CMBT

06/04/2010

Nguyễn Quốc Tuấn

BT

A29

14

13

312/TB-HUD

17/01/2020

62/HUD-CMBT

06/04/2010

Hồ Xuân Phương

BT

A29

05

14

313/TB-HUD

17/01/2020

108/HUD-CMBT

20/07/2010

Nguyễn Văn Minh

BT

A20

25

15

314/TB-HUD

17/01/2020

107/HUD-CMBT

20/07/2010

Phạm Quốc Việt

BT

A20

23

16

315/TB-HUD

17/01/2020

122/HUD-CMBT

13/09/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A26

06

17

316/TB-HUD

17/01/2020

129/HUD-CMBT

18/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A24

09

18

317/TB-HUD

17/01/2020

130/HUD-CMBT

18/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A24

13

19

318/TB-HUD

17/01/2020

131/HUD-CMBT

19/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A24

14

20

319/TB-HUD

17/01/2020

132/HUD-CMBT

22/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A25

01

21

320/TB-HUD

17/01/2020

133/HUD-CMBT

22/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A25

02

22

321/TB-HUD

17/01/2020

136/HUD-CMBT

30/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A22

14

23

322/TB-HUD

17/01/2020

135/HUD-CMBT

30/10/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A24

10

24

323/TB-HUD

17/01/2020

138/HUD-CMBT

05/11/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A27

11

25

324/TB-HUD

17/01/2020

139/HUD-CMBT

01/12/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A22

15

26

325/TB-HUD

17/01/2020

140/HUD-CMBT

01/12/2010

Dương Tuấn Hùng

BT

A22

16

27

326/TB-HUD

17/01/2020

156/HUD-CMBT

14/01/2011

Nguyễn Trường Giang

BT

A17

29

28

327/TB-HUD

17/01/2020

157/HUD-CMBT

08/02/2011

Nguyễn Đặng Tú Uyên

BT

A17

28

29

328/TB-HUD

17/01/2020

99/HUD-CMBT

24/05/2010

Đinh Thúy Ngân

BT

A20

04

30

329/TB-HUD

17/01/2020

106/HUD-CMBT

20/07/2010

Chu Văn Tuấn

BT

A20

22

31

330/TB-HUD

17/01/2020

154/HUD-CMBT

24/01/2011

Bùi Trần Lê

BT

A17

30

32

331/TB-HUD

17/01/2020

164/HUD-CMBT

27/03/2012

Phan Thị Yến

BT

A18

06

33

332/TB-HUD

17/01/2020

75/HUD-CMBT

05/05/2010

Nguyễn Quốc Cường
(Người được ủy quyền: Nguyễn Doãn Hùng)

BT

A21

11

34

333/TB-HUD

17/01/2020

74/HUD-CMBT

05/05/2010

Dương Văn Cận
(Người được ủy quyền: Nguyễn Doãn Hùng)

BT

A21

10

35

334/TB-HUD

17/01/2020

49/HUD-CMBT

12/03/2010

Đặng Đình Cửu
(Người được ủy quyền: Đoàn Văn Thắng)

BT

A30

02

36

335/TB-HUD

17/01/2020

01/HUD-CMBT

25/02/2010

Mai Lê Quỳnh Trang
(Người được ủy quyền: Ngô Quang Mãnh)

BT

A34

30

Tổng công ty đã gửi Thông báo từ số 300/TB-HUD đến số 335/TB-HUD ngày 17/01/2020 đến từng Khách hàng có tên nêu trên. 

Lý do chấm dứt hiệu lực pháp lý Hợp đồng: theo Khoản 4 Điều 6 Hợp đồng đã ký giữa Khách hàng và Tổng công ty.

 Hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng đã được Tổng công ty thông báo chi tiết tại Thông báo thanh lý, chấm dứt Hợp đồng gửi từng Khách hàng ngày 17/01/2020.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo để quý Khách hàng nêu trên được biết.

Trân trọng!

 


Bảng file đính kèm