Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH
Mã trái phiếu: 25062018-01
Mệnh giá 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)/Trái phiếu
Tôgnr mệnh giá 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
Tổng mệnh giá đang lưu hành: 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
Ngày phát hành: 25/6/2018.
Kỳ hạn trái phiếu: 5 (năm) năm.
Ngày đáo hạn: 25/06/2023.


Bảng file đính kèm