Bảng phụ lục đề xuất xét chọn đơn vị cung cấp các gói thầu mua sắm dịch vụ Quý IV/2020 cho tòa nhà Văn phòng HUD Tower (kèm theo QĐ 3346/QĐ-HUD ngày 15/9/2020)


Bảng file đính kèm