Quyết định phê duyệt 403/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HUD đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.