Phương án mua lại trái phiếu trước hạn - lần 2

(mã số HUDH2025001)

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH
- Mã trái phiếu mua lại: HUDH202501
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND.
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.000.000.000.000 VND.
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 900.000.000.000 VND.
- Ngày phát hành: 14/12/2020.
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm.
- Ngày đáo hạn: 14/12/2025.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm


Bảng file đính kèm