KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

(được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 906/QĐ-BXD ngày 30/8/2017)