Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD