QĐ vv Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD