Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị Định 100/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015 về phát triển nhà và quản lý nhà ở xã hội

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP và chuyển các ý kiến góp ý về Ban Pháp chế đối ngoại Tổng công ty trước ngày 14/01/2016 (bản điện tử gửi về email: banphapchedoingoaij@news.hud.vn) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tổng công ty trước khi gửi Bộ Xây dựng