Công bố thông tin

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH đã thực hiện phát hành riêng lẻ thành công 1.000 tỷ đồng Trái phiếu có kỳ hạn 05 năm (2020-2025)


Bảng file đính kèm