- Thông báo Người Đại diện theo pháp luật công bố thông tin;

- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;

- KHSX Kinh doanh, đầu tư phát triển;

- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015;

Báo cáo chế độ  tiền lương, thưởng năm 2016 của Tổng công ty;