1- Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tổng công ty HUD.

2-  Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty HUD.

3- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty HUD</p><p>4- Chế độ tiền lương, thưởng của Tổng công ty HUD.