Thông báo

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện công bố thông tin:

  1. Bà: Trần Thị Quỳnh Hoa giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty (Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 của Bộ Xây dựng đính kèm).
  2. Ông: Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (Quyết định số 389/QĐ-HĐTV ngày 06/7/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://business.gov.vn và Webiste của Tổng công ty tại địa chỉ: https://hud.com.vn.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng báo cáo./.


Bảng file đính kèm