BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

I. Thông tin về cơ quan đại diện Chủ sở hữu.

II. Thông tin về người Quản lý Doanh nghiệp

III. Bảng Kiểm soát và kiểm soát viên

IV. Báo cáo Kết kuaanj của cơ quan thanh tra

V. Thông tin về người có liên quan

VI. Tình hình sử dụng lao động


Bảng file đính kèm