Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được kiểm toán

Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021


Bảng file đính kèm