Báo cáo tài chính tổng hợp

giữa niên độ đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc
ngày 30/06/2022 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị


Bảng file đính kèm