Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12.2019 của Tổng công công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
  • Báo cáo Kiểm toán độc lập.
  • Báo cáo Tài chính Tổng họp đã được kiểm toán.
  • Bảng cân đối kế toán tổng hợp.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
  • Thuyết minh Báo cáo tài chỉnh tổng hợp

Bảng file đính kèm