Báo cáo trài tính tổng hợp

  • Bảng cân đối kế toán.
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính

Bảng file đính kèm