Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

1- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2- Báo cáo Kiểm toán độc lập
3- Bao cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán

 

Bảng file đính kèm