Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.


Bảng file đính kèm