Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán - Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

II. Báo cáo Kiểm toán độc lập.

III. Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán.


Bảng file đính kèm