1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Tổng công ty.

2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.


Bảng file đính kèm