Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
  2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
  3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
  4. Bảng Cân đối kế toán hợp nhất
  5. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  6. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  7. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất
 

Bảng file đính kèm