Báo cáo Tài chính hợp nhất - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  2. Báo cáo kiểm toán độc lập
  3. Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán
  4. Bảng cân đôi kế toán tổng hợp
  5. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp
  6. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
  7. Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

Bảng file đính kèm