• Bảng cân đối kế toán 06 tháng đầu năm 2016;
  • Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016.