Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2021

của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch
II. Kế hoạc Kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021


Bảng file đính kèm