Bản báo cáo kèm toàn bộ các biểu mẫu về báo cao, đánh giá tài chỉnh của Tổng công ty HUD hoạt động trong năm 2014