BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

II. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

III. Tình hình Đầu tư tại các Công ty con.

 


Bảng file đính kèm