Tên văn bản Nội dung File đính kèm Ngày đăng
CV 278/ĐT

V/v Góp ý nội dung các "Dự thảo quy trình" do Ban Đầu tư soạn thảo

file 01/08/2013
TB:

Các Ban Quản lý và các Công ty trực thuộc Tổng công ty, các đơn vị liên kết triển khai theo Nghị định Chính phủ theo Công văn đến số 2113 của Tổng công ty ngày 28/6/2013 theo bút phê của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

file 02/07/2013
CV: 1837/HUD-XL

V/v Kiểm tra, báo cáo thực hiện công tác AT,VSLĐ - PCCN công tác Y tế 6 tháng đàu năm 2013

file 05/06/2013
TB: 1764/TB-VP

Hội nghị giao ban triển khai kế hoạch SXKD tháng 6/2013

file 31/05/2013
CV: 1681/HUD-XL

Về công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm

file 27/05/2013
TB: 1679/HUD-ĐT

Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013

file 27/05/2013
CV:1205/HUD-PCTT

V/v: phổ biến Mẫu hợp đồng theo thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

file 16/04/2013
TT: 02/2013/TT-BXD

Thông tư Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

file 26/03/2013
CV: 871/ HUD-KTKH

V/v: Áp dụng Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ

file 21/03/2013
CV: 883/HUD-PCTT

V/v: báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng

file 20/03/2013