• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Tên văn bản Nội dung File đính kèm Ngày đăng
TB

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

file 07/01/2016
TB

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - TNHH MTV tại Công ty Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

Chi tiết
file, file, file, file, file, file, file, file, file, file 14/12/2015
TB: 3234/TB-HUD

Thông báo đăng ký mua tài sản thanh lý xe ô tô Biển kiểm soát 52X-3022

file 22/10/2015
CV 278/ĐT

V/v Góp ý nội dung các "Dự thảo quy trình" do Ban Đầu tư soạn thảo

file 01/08/2013
TB:

Các Ban Quản lý và các Công ty trực thuộc Tổng công ty, các đơn vị liên kết triển khai theo Nghị định Chính phủ theo Công văn đến số 2113 của Tổng công ty ngày 28/6/2013 theo bút phê của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

file 02/07/2013
CV: 1837/HUD-XL

V/v Kiểm tra, báo cáo thực hiện công tác AT,VSLĐ - PCCN công tác Y tế 6 tháng đàu năm 2013

file 05/06/2013
TB: 1764/TB-VP

Hội nghị giao ban triển khai kế hoạch SXKD tháng 6/2013

file 31/05/2013
CV: 1681/HUD-XL

Về công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm

file 27/05/2013
TB: 1679/HUD-ĐT

Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013

file 27/05/2013
CV:1205/HUD-PCTT

V/v: phổ biến Mẫu hợp đồng theo thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

file 16/04/2013