• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Cung cấp thông tin Dự án Nhà ở xã hội CT-08 tại dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2557/HUD-BQL ngày 21/8/2019của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc cung cấp thông tin Dự án Nhà ở xã hội CT-08 tại dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội để công bố công khai trên Website của Sở Xây Dựng thành phố Hà Nội . 

Công bố Kế hoạch SXKD, Đầu tư phát triển năm 3 năm gần nhất của Tổng công ty HUD

Công bố Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 3 năm gần nhất của TCT HUD

file
Quyết định phê duyệt 403/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HUD đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Quyết định phê duyệt 403/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HUD đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty

file, file
Thông báo Phương án mua lại trái phiếu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Thông báo

Phương án mua lại trái phiếu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty

file, file
Công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty HUD năm 2017 và Kế hoạch 05 năm trong giai đoạn 2016- 2020

1- Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tổng công ty HUD.

2-  Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty HUD.

3- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty HUD

4- Chế độ tiền lương, thưởng của Tổng công ty HUD

file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - BXD file
Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị file