• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Danh hiệu - Khen thưởng

Danh hiệu - Khen thưởng

NHỮNG DANH HIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

  • Anh hùng Lao động cho tập thể CBCNV Tổng công ty (năm 2009).
  • Huân chương Lao đọng hạng Ba (năm 1992).
  • Huân chương Lao động hạng Hai (năm 1998).
  • Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003).
  • Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2004).
  • Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2009).

Và nhiều bằng khen, cờ thi đua khác của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.